• فهرست مقالات
    افشای حسابداری، کیفیت حسابداری، محافظه کاری شرطی و غیر شرطی

   جهت ارزیابی کیفیت افشا از اطلاعات حاصل از رتبه بندی شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران و برای سنجش کیفیت حسابداری از معیارهای اقلام تعهدی و محافظه کاری به ترتیب با استفاده از مدل تعدیل شده جونز و مدل بال و شیواکومار استفاده شد. یافته ها حاکی از رابطه معکوس بین کیفیت افشا و اقلام ...

   حسابداری مدیریت

   در مقاله حاضر، نقش ریاضیات در حسابداری از ابتدا تاکنون و معرفی و بررسی اجمالی برخی روشهای نوین در ریاضیات مهندسی و میزان کاربرد آنها در سالهای اخیر به روش شناخت تاریخی مورد بررسی قرار گرفت.
   نتایج مطالعه نشان می دهد که در سالهای اخیر تحقیقات ارزشمندی در خصوص استفاده از رویکردهای نوین ریاضی ...

   اثر کیفیت حسابرسی بر اقلام تعهدی اختیاری و ارائه گزارش حسابرسی مشروط

   حسابرسی اغلب در کنار حسابداری به منظور محدود کردن مدیران از سوء استفاده از منابع تحت اختیارآنها مورد استفاده قرار گرفته است. همچنین در طی قرن ها، حسابداری در تقسیم بازده میان گروه های مختلف درگیر با شرکت استفاده شده است. همچنین برای تعیین مقادیر قابل تخصیص به دارندگان حقوق در شرکت نیز از ...

    	تشخیص مدیریت سود با استفاده از تغییرات در گردش دارایی و حاشیه سود

   به همین منظور نمونه آماری متشکل از 71 شرکت پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران انتخاب شد. به منظور بررسی الگوهای تحقیق، از روش تجزیه وتحلیل رگرسیون چندمتغیره حداقل مربعات معمولی و رگرسیون لجستیک استفاده شده است. یافته های پژوهش نشان می دهد که نسبت حاشیه سود/ گردش دارایی در شناسایی مدیریت سود ...

    	رابطه میان کیفیت گزارشگری مالی و سرعت با استفاده از معیارهای ترکیبی عملکرد پرتفلیو

   محقق با توجه به استفاده از داده های رتبه ای، فرضیه ها را از طریق آزمون همبستگی و با استفاده از دو آماره ناپارامتریک «ضریب همبستگی رتبه ای اسپیرمن» و «ضریب همبستگی کندال» مورد تجزیه و تحلیل قرار داده است. نتایج این تجریه و تحلیل نشان می دهد که در بازار سرمایه ایران، بین ...

   پیش بینی تغییر حسابرس با استفاده از متغیرهای در ماندگی مالی: رویکرد داده کاوی

   یافته های حاصل از تجزیه و تحلیل رگرسیون لجستیک تشان می دهد که در سطح اطمینان 95% رابطه معنی داری بین تغییر حسابرس و متغیرهای درماندگی مالی وجود دارد همچنین نتایج حاصل از روش های داده کاوی نشان می دهد که نرخ تشخیص بیش از 89% و نرخ پیش بینی درست شرکت های دارای درماندگی مالی بیش از 84% است. به طور ...

   گزینش دانش آموزان خلاق در مقطع متوسطه منشا تحول آفرینی آتی در حرفه حسابداری

   پیشرفت تحصیلی این دانشجویان در رشته حسابداری در دانشگاه ها متفاوت است .از این رو این تحقیق در حوزه آموزش رشته حسابداری، به بررسی تفاوت پیشینه تحصیلی حسابداری در مقطع متوسطه (به خصوص دیپلم حسابداری و ریاضی فیزیک) بر موفقیت تحصیلی دانشجویان رشته حسابداری در دانشگاه پرداخته است. جامعه آماری ...

   بررسی رابطه بین الگوهای پیش بینی بحران مالی (الگوهای مورد مطالعه: آلتمن و دیکین)

   در این پ‍ژوهش با انتخاب دو الگوی پیش بینی بحران مالی، با استفاده از تحلیل همبستگی کانونی رابطه بین این دو مجموعه متغیر مورد بررسی و آزمون قرار می گیرد. در صورتیکه مجموعه متغیر های مختلف یک رابطه قوی را نشان دهد و بدیلهای مختلف مجموعه متغیرها بتوانند یکدیگر را پیش بینی نمایند، آنگاه می توان ...

   انگیزه های مدیریت و عدم تقارن در رفتار هزینه دستمزد

    در این پژوهش به منظور بررسی رفتار هزینه‌های دستمزد، داده‌های ترکیبی880 سال شرکت  پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران طی دوره‌ی ده ساله از 1381 تا 1390 مورد بررسی قرار گرفت. یافته ها بیانگر رفتار نامتقارن  هزینه حقوق و دستمزد در سطح کل نمونه و رفتار ...

   چگونه مالیات کمتری دهیم؟

   مالیات ها از جمله مهم ترین منابع درآمدی دولت در ایران محسوب می شوند که می توان آنها را در دو دسته “مالیات های مستقیم” و “مالیات های غیر مستقیم” گنجاند. بر همین اساس “قانون مالیات های مستقیم” مصوب 1366 و اصلاحات بعدی، “قانون مالیات بر ارزش افزوده” ...

تهران- خیابان ولیعصر-بالاترازخیابان بهشتی - برج سپهر ساعی-طبقه ششم-واحد603 تلفن: 88551391-021 و 88102279-021 و 88103271-021

مشهد -بلوارجانباز- تقاطع فرامرز عباسی- مجتمع کیان سنتر2- طبقه8- واحد808

بازرگانی: 31828 -051 و 09155555010
پشتیبانی: 31828-051 و 09155054255

تلگرام : 09150064780 ایمیل : info@paya.ws